Skip to the content

Privacy statement Call2

Call2 onderkent het belang van uw privacy en verwerkt daarom de persoonsgegevens die u aan ons verstrekt op een deugdelijke manier. Wij gaan zorgvuldig met uw persoonsgegevens om en u kunt ervan uitgaan dat uw gegevens bij ons veilig zijn en dat wij deze verwerken conform wet- en regelgeving. Wij verkopen uw gegevens niet door. U bepaalt wat er met uw gegevens gebeurt. Dit privacy statement is alleen van toepassing op de persoonsgegevens van sollicitanten en potentiele kandidaten die in het wervingsproces van Call2 worden verwerkt. Zij is niet van toepassing op persoonsgegevens van onze medewerkers, partners, klanten en persoonsgegevens die Call2 verzamelt voor andere doeleinden.

Wij verwerken uw persoonsgegevens in overeenstemming met dit privacy statement tenzij de verwerking van persoonsgegevens in strijd is met de vereisten van de toepasselijke wetgeving, op het moment dat toepasselijke wetgeving voorrang heeft. Wij dragen uw persoonsgegevens niet over naar andere recruitment afdelingen binnen KPN, behalve als u hier vooraf expliciet toestemming voor heeft gegeven.

Als één van onze recruiters u benadert of u solliciteert op een van onze vacatures via onze website, dan nemen wij de door u verstrekte persoonsgegevens op in onze administratie. Uw persoonsgegevens worden gedurende het wervingsproces door ons verwerkt zodat wij het proces efficiënt en effectief kunnen uitvoeren en zodat wij contact met u kunnen opnemen. Wij verwerken uw persoonsgegevens of gepseudonimiseerde gegevens tevens om ons wervingsproces te verbeteren.

Door uw persoonsgegevens aan ons te verstrekken gaat u er mee akkoord dat wij uw persoonsgegevens conform dit privacy statement verwerken en dat u dit privacy statement gelezen en begrepen heeft. Tevens wijzen wij u erop dat u niet verplicht bent om alle door ons gevraagde informatie te verstrekken, maar dat als u dit niet doet, uw kandidatuur voor een vacature waar u op solliciteert mogelijk niet verder meegenomen wordt in het verdere wervingsproces. Wij gaan ervanuit dat u, naar eer en geweten, ons voorziet van juiste en volledige informatie en geen relevante informatie weglaat. Het verstrekken van onjuiste danwel onvolledige informatie kan ertoe leiden dat u niet in aanmerking komt om een positie waarop u solliciteert in te vullen.

Call2 schakelt in sommige gevallen bedrijven in om diensten voor haar uit te voeren. Call2 blijft te allen tijde verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens en deelt persoonsgegevens enkel wanneer hier nadrukkelijk schriftelijk toestemming voor is gegeven door de persoon in kwestie.

Persoonsgegevens die wij verwerken

De verschillende persoonsgegevens die u ons verstrekt zullen wij verwerken conform de Algemene Verordening Gegevensverwerking (AVG) zoals die binnen Nederland geldt. Persoonsgegevens die wij van u verwerken zijn onder andere uw naam, adres, contactgegevens, curriculum vitae, genoten opleidingen en eventuele testresultaten. Naast de door u aangeleverde persoonsgegevens kunnen wij ook persoonsgegevens verwerken die zijn aangeleverd door derden, zoals professionele wervingsbureaus, door u opgegeven referenties en voormalige werkgevers.

Gevoelige danwel bijzondere persoonsgegevens zoals etnische afkomst, gezondheid, vakbondslidmaatschap, filosofische overtuigingen, seksuele geaardheid evenals andere categorieën die door de wet worden onderkend verwerken wij niet.

Wij verwerken uw persoonsgegevens voor legitieme redenen voor personeelsbeheer, waaronder:

- het identificeren en evalueren van kandidaten voor vacatures;
- het bewaren van gegevens in verband met werving en indienstneming;
- het waarborgen van de naleving van wettelijke vereisten, waaronder diversiteits- en inclusievereisten en -praktijken;
- het beschermen van onze wettelijke rechten, voor zover door de wet is toegestaan of toegelaten; of
- noodsituaties waarbij de gezondheid of veiligheid van een of meer personen in gevaar kan zijn.

Als uw persoonsgegevens worden verwerkt binnen het wervingsproces, maar u wilt zich hieruit terugtrekken, kunt u contact met ons opnemen via recruitment@call2.nl.

Bewaartermijn van uw persoonsgegevens

Uw (gepseudonimiseerde) persoonsgegevens worden zo lang bewaard als wettelijk is toegestaan om het wervingsproces af te ronden en/of het analyseren en verbeteren van de effectiviteit en efficiency van ons wervingsproces.

Indien Call2 besluit u een aanbod te doen en u ons aanbod aanvaardt, zullen alle relevante persoonsgegevens die werden verzameld tijdens het wervingsproces deel uitmaken van uw personeelsdossier. Deze persoonsgegevens zullen worden bewaard in overeenstemming met de specifieke vereisten die gelden. Als wij u geen aanbod doen, zullen wij een minimale (gepseudonimiseerde) set aan persoonsgegevens van u bewaren om analyses uit te voeren en om uw sollicitatie-activiteit bij ons te registreren.

Beveiliging van uw persoonsgegevens

Call2 is onderdeel van KPN ICT Consulting en wij hebben derhalve technische en organisatorische maatregelen getroffen (in overeenstemming met ons informatiebeveiligingsbeleid) om ervoor te zorgen dat uw persoonsgegevens juist, volledig en actueel blijven voor de doeleinden waarvoor deze worden verwerkt. Enkel daartoe bevoegde werknemers van Call2 krijgen toegang tot uw persoonsgegevens en moeten deze informatie als vertrouwelijk behandelen. Call2 deelt, ondanks dat zij onderdeel is van KPN, geen persoonsgegevens met haar moederorganisatie, tenzij hier schriftelijk toestemming voor is gegeven door de persoon in kwestie.

Uw rechten

U hebt het recht om toegang te vragen tot de persoonsgegevens die wij over u hebben verzameld om deze te bekijken, te wijzigen of te verzoeken om de verwijdering van de gegevens uit onze bestanden. U hebt het recht om een kopie te vragen van de persoonsgegevens die wij over u hebben verzameld en om eventuele onnauwkeurigheden over u te laten corrigeren. U kunt ook verzoeken dat wij uw persoonsgegevens niet langer verwerken (bijv. als u ervoor kiest om u terug te trekken uit ons wervingsproces), maar houd er rekening mee dat we mogelijk bepaalde persoonsgegevens moeten bewaren indien vereist of toegestaan op grond van de toepasselijke wetgeving.

Als u een verzoek wenst in te dienen om de persoonsgegevens die wij over u hebben verzameld te bekijken of te verbeteren, of om te bespreken hoe wij uw persoonsgegevens verwerken, kunt u contact met ons opnemen per e-mail op het adres recruitment@call2.nl.

Call2 behoudt zich het recht voor om dit privacy statement te wijzigen/aan te passen.

Call2 B.V. 2019